CredoAkademin

Intelligent design och vetenskaplig publicering

NN Artikel på medelnivåPeer review-processen

När en vetenskapsman vill publicera en artikel i en vetenskaplig tidskrift går det vanligen till på följande sätt: Vetenskapsmannen skickar artikeln till redaktören, som vanligtvis själv inte är kompetent att bedöma innehållet i de ofta tekniska artiklarna. Redaktören skickar därför artikeln vidare till ett antal specialister inom området. Dessa specialister granskar innehållet och ger sedan förslag till redaktören om de anser att den ska publiceras. Förslaget kallas för referentgranskning (“peer review” på engelska), och granskarna kallas vanligen för “peers” eller “referees”. Granskarnas rekommendation är helt och hållet rådgivande, och det finns inget krav på att redaktören måste följa granskarnas uppfattning. Vanligtvis rekommenderas redaktören att antingen acceptera manuskriptet, att acceptera det om det förbättras på något sätt, att förkasta det men uppmuntra till vissa förbättringar och att författaren sedan skickar in det på nytt, eller också att förkasta det helt och hållet.

Granskarna bedömer en artikel utifrån olika kriterier: vetenskaplig korrekthet (många artiklar som skickas in innehåller faktafel), originalitet (om någon annan forskare tidigare har kommit fram till samma slutsatser är artikeln inte särskilt intressant) och slutligen om artikeln är tillräckligt viktig för att publiceras i den aktuella tidskriften.

Problem med peer review

Fördelen med referentgranskningsprocessen är att många artiklar som är undermåliga sorteras bort. Men systemet har också fått kritik för att det leder inte bara till vetenskaplig korrekthet utan också till politisk korrekthet och vetenskaplig ortodoxi.

Banbrytande och revolutionerande vetenskapliga artiklar är dock alltid oortodoxa, och många nobelpristagare har varit med om att deras artiklar, som de senare fick nobelpriset för, refuserades av “någon korkad granskare av dogmatiska skäl”, som nobelpristagaren i medicin, Günter Blobel, uttryckte det under stort jubel från vetenskapskollegor.1  Mitchell Feigenbaum, föregångare inom kaosteorin, har liknande erfarenheter och uppger att alla hans banbrytande artiklar har refuserats, medan artiklar som har bekräftat etablerad kunskap – och därmed egentligen inte varit lika intressanta – accepterats.2

Förutom bristande begåvning hos många referees, är säkert en bidragande orsak till motståndet mot att publicera nya teorier att auktoriteterna inom det aktuella området riskerar att tappa prestige om den nya teorin slår igenom (även forskare är givetvis människor med allt vad det innebär av både goda och dåliga egenskaper, där vi bland de senare finner avundsjuka, prestige, bristande intelligens, maktbegär och ibland ren och skär ondska). Peer review innebär tyvärr alltför ofta att “intellektuella giganter” granskas och kontrolleras av “intellektuella pygméer”, vilka refuserar allt de inte förstår eller som inte stämmer med vad som är politiskt korrekt.3


Alla betydande framsteg inom vetenskapen medför per definition att experternas prestige minskar i anseende. Eftersom finansiering av forskning ofta är väldigt centraliserad kan detta få stora konsekvenser. Om ett forskningsområde inte längre anses vara relevant av finansiären, kommer bidragen att dras in och forskarna stå utan anslag. Därför är det inte heller så konstigt att motståndet mot nya idéer ofta är större än vad det borde vara ur ett rent vetenskapligt perspektiv.

Måste en artikel vara peer reviewed för att vara vetenskapligt relevant?

Peer review betyder ordagrant ’granskning av jämlikar’. Men är detta verkligen vad peer review är? Albert Einstein publicerade tre banbrytande artiklar 1905, innan peer review-principen antogs – en om den speciella relativitetsteorin, en om den fotoelektriska effekten (som senare gav honom nobelpriset) och en om s k brownsk rörelse, som slutgiltigt bevisade att atomer existerar. Alla artiklarna publicerades i Annalen der Physik, en av de största tyska tidskrifterna, men de skickades aldrig vidare till några granskare. I stället lästes de igenom av chefredaktören Max Planck eller redaktören för teoretisk fysik, Wilhelm Wien, som beslutade att publicera artiklarna. Båda dessa forskare fick senare nobelpriset i fysik, så man kan trots allt säga att Einsteins artiklar blev granskade av jämlikar. Med dagens peer review-process hade Einsteins artiklar inte granskats av någon nobelpristagare. Statistik visar att andelen giganter i förhållande till pygmeer inom vetenskapen har minskat drastiskt de senaste årtiondena. Sannolikt hade Einsteins artiklar därför lästs igenom av någon som inte var särskilt kunnig och som inte kunde förstå Einsteins banbrytande idéer och därför refuserat artikeln. Peer review-processen är därför hämmande för vetenskapsmän av Einsteins kaliber eftersom artikelns “peers” i dag knappast är jämlika med författaren.4

Forskare med kontroversiella uppfattningar kan alltså ha mycket svårt att få forskningsanslag. Fysikern Frank Tipler har skrivit ett antal artiklar som argumenterar för att människan är den enda intelligenta livsformen i universum. I dag är detta knappast en kontroversiell uppfattning inom vetenskapen, men Tipler, som även har skrivit artiklar i framstående tidskrifter som Nature och Physical Review Letters, har haft mycket svårt att få forskningsanslag.

Banbrytande artiklar och forskningsresultat som leder till andra slutsatser än de etablerade eller som bedrivs inom ett annat forskningsparadigm har alltså ofta mycket svårt att komma in i tidskrifter, oavsett hur kompetenta forskarna är. Granskarna gör ett viktigt arbete i att välja bort artiklar som är undermåliga men kan ofta inte skilja dessa från de verkligt banbrytande artiklarna. Man har därför föreslagit alternativ till den nuvarande peer review-processen som skulle öka möjligheterna för duktiga forskare att få sina alster publicerade, men som ändå skulle sålla bort bottennappen.5

Discovery Institutes lista

Intelligent design-teorin är ett sådant okonventionellt forskningsparadigm som har svårt att göra sig gällande i den politiskt korrekta peer review-processen. Kritiker säger ibland att för att en teori ska kunna sägas vara vetenskaplig, måste det ha publicerats resultat som stöder den. Intelligent design-teorin kan således inte vara en vetenskaplig teori, säger man, för den har inget stöd i peer reviewed-tidskrifter. Men vi har sett att många av nobelpristagarna också har haft problem med att få sina resultat publicerade, så detta säger mer om den politiska korrektheten än den vetenskapliga korrektheten. Och det behövs väl knappast sägas att intelligent design-teorin ligger utanför vad som anses vara politiskt korrekt. Därför är det så mycket mer anmärkningsvärt när alster som faktiskt stöder intelligent design-teorin verkligen – mot alla odds av politisk korrekthet – blir publicerade i peer reviewed-tidskrifter eller av bokförlag som tillämpar peer review.

Discovery Institute (i fortsättningen DI) har sammanställt en lista med ett antal referentgranskade artiklar i tidskrifter eller böcker som stöder intelligent design.6 Läs gärna igenom denna lista, som också innehåller en kort sammanfattning om vad varje artikel handlar om. Den rimliga följden vore förstås att darwinisters kritik att intelligent design-förespråkare inte publicerats i referentgranskade tidskrifter skulle upphöra, men kritikerna ger sig minsann inte så lätt! I stället säger man att artiklarna inte har genomgått riktiga granskningsprocesser, att artiklarna har publicerats av redaktörer som stöder intelligent design och att de därför inte är vetenskapligt korrekta, att de visserligen kritiserar evolutionen men inte stöder intelligent design-teorin, eller också att de är review-artiklar (översiktsartiklar) av gjord forskning och därför inte innehåller några nya rön eller ny data. En som kommer med dessa anklagelser är biologen Per Kornhall.7

Kornhall går igenom DI:s lista med artiklar och lyckas avfärda allihop. Jag vill här undersöka på vilka grunder Kornhall förkastar dessa artiklar. För att göra det har jag dels grävt lite själv om artiklarna, dels varit i kontakt med Discovery Institute och frågat hur de ser på Kornhalls kritik. Deras svar var att Kornhalls kritik är mycket svag och att han på alla punkter misslyckas i sitt uppsåt. DI:s lista stämmer alltså, och artiklarna är publicerade enligt gängse vetenskaplig procedur. Man kan därför misstänka att Kornhalls avfärdande av artiklarna grundar sig på att han inte vill ta en saklig diskussion om artiklarnas innehåll.

Artiklar som presenterar ID

Meyer, S. C. DNA and the origin of life: Information, specification and explanation, in Darwinism, Design, & Public Education (Michigan State University Press, 2003).
Behe, M. J., Design in the details: The origin of biomolecular machines, in Darwinism, Design, & Public Education (Michigan State University Press, 2003). Dembski, W.A., Reinstating design within science, in Darwinism, Design, & Public Education (Michigan State University Press, 2003).

Kornhalls kommentar: “Ingen av dessa tre är Peer reviewed utan utgivna i en egen skrift, se Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Darwinism,_Design_and_Public_Education” Kornhall upprepar sedan samma kritik mot följande artiklar som har publicerats i samma skrift:

Nelson, P. & J. Wells, Homology in biology: Problem for naturalistic science and prospect for intelligent design, DDPE, Pp. 303-322.
Meyer, S. C., Ross, M., Nelson, P. & P. Chien, The Cambrian explosion: biology’s big bang, DDPE, Pp. 323-402.

Kornhall tar Wikipedia som källa för detta påstående, men Wikipedia är en ökänt dålig informationskälla om ID med massor av sakfel. Om Kornhall hade undersökt saken själv kanske han hade lyckats få det rätt. Artiklarna är inte utgivna i en “egen” skrift utan i en monografi som innehåller artiklar även av darwinistiska förespråkare. Monografin är dessutom peer reviewed. Kornhall kanske tror att bara tidskriftsartiklar kan vara peer reviewed, men detta är helt fel. Michigan State University tillämpar peer review på alla böcker som publiceras.8

Kornhall skriver också om de två sista artiklarna att den troliga förklaringen till förkortningen DDPE är att de är peer reviewed av författarnas kompisar. Men detta förklarar inte användningen av förkortningen. Det mera troliga är att eftersom de har stått med under en annan rubrik tidigare på listan, fanns det ingen anledning att skriva ut hela titeln på boken igen! Kornhall tar återigen Wikipedia som källa för sitt påstående att boken är peer reviewed av författarnas kompisar, vilket inte stämmer. Men även om den vore det, hur många artiklar om darwinismen granskas av vänligt inställda darwinister? Alla, skulle jag påstå. Även om artiklarna i det här fallet hade granskats av förespråkare för ID-teorin, är många av dessa högst kompetenta vetenskapsmän. Så om Kornhall inte vill avfärda samtliga artiklar som skrivits av darwinister för att granskarna själva är darwinister, kan han inte heller avfärda artiklar som skrivits av förespråkare för ID-teorin bara för att granskarna själva är förespråkare för ID-teorin (vilket de alltså inte är i det här fallet).

Kornhall framför ytterligare en punkt, nämligen att vissa artiklar förekommer flera gånger på DI:s lista. Han verkar anse att detta skulle vara något fuffens. Men det har helt enkelt att göra med att artiklarna är sorterade under olika kategorier och vissa artiklar faller under mer än en kategori.

Stephen Meyer, “The Origin of Biological Information and the Higher Taxonomic Categories” Proceedings of the Biological Society of Washington 117 (2004): 213-239.

Kornhalls kommentar: “Tillbakadragen och innehöll inga data utan var en review, se: http://en.wikipedia.org/wiki/Sternberg_peer_review_controversy”

Kornhall gör två påståenden: dels att artikeln var en review (översiktsartikel) och dels att den drogs tillbaka från Proceedings of the Biological Society of Washington (hädanefter PBSW). Låt mig börja med det andra påståendet. Att en artikel inte innehåller några nya data är knappast ett problem i sig. Många vetenskapliga artiklar är review-artiklar och tolkar existerande data på nya sätt. Detta var förstås precis vad Darwin gjorde: han omtolkade existerande data i ett evolutionärt ramverk. Designteoretiker gör ofta samma sak – omtolkar existerande data i ett intelligent design-ramverk. Att hävda att review-artiklar inte skulle vara legitimt vetenskapliga kan inte göras med mindre än att man ogiltigförklarar mycket av vad Darwin och hans efterföljare skrev.

Varför drogs artikeln tillbaka? Var det av vetenskapliga eller politiska skäl? Artikeln publicerades i enlighet med PBSW:s peer review-process med granskning av utomstående specialister.9 Biological Society of Washington som ger ut den motiverar sitt ställningstagande mot intelligent design genom att hänvisa till ett uttalande av American Association for the Advancement of Science (AAAS), enligt vilket det inte finns några vetenskapliga belägg som stöder att intelligent design skulle vara en legitim vetenskaplig teori.10 Således, fortsätter Biological Society, når Meyers artikel inte upp till tidskriftens vetenskapliga standard.11 Men den här uppfattningen verkar vara gripen ur luften. AAAS skriver att det inte finns något vetenskapligt stöd för intelligent design, och därför bestämmer sig PBSW plötsligt för att Meyers artikel inte når upp till den vetenskapliga standarden, trots att utomstående specialister har konstaterat att artikeln når upp till denna standard. AAAS:s uttalande är ett politiskt dokument, och som DI har konstaterat var styrelsemedlemmarna inte särskilt insatta i ID-teorin. Några anställda hade läst lite böcker om ID, och en styrelsemedlem hade läst några sidor på Internet om ID men kunde inte komma ihåg var.12

Peter Raven, styrelseordförande i AAAS, har motiverat uttalandet, som antogs innan Meyers artikel publicerades, med att det inte fanns något peer review-stöd för ID-teorin.13 Man kan därför fråga sig hur relevant AAAS:s uttalande egentligen är i det här fallet. Meyers artikel avfärdas med hänvisning till ett uttalande som motiveras av att dylika artiklar inte existerar. Meyers artikel drogs alltså tillbaka av politiska skäl, inte av vetenskapliga. Den var politiskt inkorrekt, inte vetenskapligt inkorrekt.

PBSW har således lyckats med konststycket att dels visa att det finns peer reviewed-artiklar som stöder ID-teorin, och dels visa att motståndet mot ID-teorin motiveras av politiska skäl, inte av vetenskapliga. Det senare blir ännu tydligare i och med den diskriminering som Richard Sternberg, den dåvarande redaktören för PBSW, utsattes för efter att artikeln publicerades. US Office of Special Counsel (OSC) har gjort en oberoende granskning av fallet och konstaterat att det fanns “starka religiösa och politiska komponenter i agerandet efter publiceringen av Meyers artikel”.14  Att säga att artikeln drogs tillbaka av vetenskapliga skäl är därför i bästa fall vilseledande, i värsta fall (vilket är mer troligt) totalt fel. Rapporten från OSC fastslår också:

“Of great import is the fact that these same SI [Smithsonian Institution, amerikanska nationalmuseet som ger ut PBSW] and NMNH [National Museum of Natural History] employees immediately aligned themselves with the National Center for Science Education (NCSE). Our investigation shows that NCSE is a political advocacy organization dedicated to defeating any introduction of ID, creationism or religion into the American education system. In fact, members of NCSE worked closely with SI and NMNH members in outlining a strategy to have you investigated and discredited within the SI.”15

Här kan man verkligen tala om konspiration! Historien om hanteringen av både Meyers artikel och hur Sternberg har behandlats är naturligtvis mycket pinsamt för evolutionister i PBSW:s inkvisitoriska anda. Låt oss hoppas att Kornhall inte hör dit utan tar avstånd från dylika konspirationer. Men även om vissa vetenskapliga tidskrifter och institutioner har agerat orätt och bevisligen diskriminerat oliktänkande, är det viktigt att påpeka att dessa anklagelser inte kan riktas mot vetenskapssamhället som helhet. Det finns trots allt, som vi ska se, tidskrifter som har välkomnat artiklar om intelligent design.

Fler artiklar som presenterar ID

Lönnig, W.-E. Dynamic genomes, morphological stasis and the origin of irreducible complexity, Dynamical Genetics, Pp. 101-119.

Kornhalls kommentar: “Återigen inte en normal Peer reviewed publicering utan del av en bok och innehåller inga data eller ny forskning som stöder ID-hypotesen som för övrigt överhuvudtaget inte presenteras. Den är en kritik mot delar av molekylär evolution men inget stöd för ID.”

Kornhalls kommentar är smått otrolig. Har han ens läst artikeln? Författaren diskuterar en del av sina egna idéer och diskuterar andra författares forskning i ett design-ramverk motsvarande vad Darwin gjorde. Han diskuterar dessutom Dembskis och Behes arbeten, så artikeln är helt klart ett stöd för ID-teorin. Och varför skulle författaren behöva presentera ID-teorin på nytt, när den finns presenterad i artikelns referenser? Det vore som att förklara evolutionsteorin varje gång man skriver något om den. Om det är ett krav att presentera teorin i varje artikel, snarare än att hänvisa till förklaringar i referenserna, måste Kornhall ogiltigförklara nästan varenda artikel om evolutionsteorin. Det tycker nog varken han eller jag att man ska behöva göra. Och tror Kornhall verkligen att böcker inte kan vara peer reviewed? Det är i så fall helt fel. Alla böcker som Transworld Research Network ger ut är peer reviewed.16

Jonathan Wells, “Do Centrioles Generate a Polar Ejection Force?,” Rivista di Biologia/Biology Forum 98 (2005): 37-62.

Kornhalls kommentar: “Innehåller en beskrivning av centrioler men innehåller absolut inget stöd för ID och nämner bara design i sammanfattningen och i någon rad i artikeln vilket är ett konstigt sätt att göra det på.”

Darwinismen har svårt att förklara centriolers uppkomst, och Wells diskuterar dem därför ur ett designperspektiv, dvs att de är designade att fungera som turbiner och inte är biprodukter av blinda evolutionära processer. Utifrån detta gör Wells testbara förutsägelser som kan ha betydelse för förståelsen av cellfunktioner och av cancer. Det är märkligt att Kornhall inte ser att Wells använder ID-teorin heuristiskt, dvs för att motivera och ge stöd åt en teori och inspirera nya forskningsprogram. Har Kornhall verkligen läst artikeln?

Scott Minnich and Stephen C. Meyer, “Genetic Analysis of Coordinate Flagellar and Type III Regulatory Circuits,” Proceedings of the Second International Conference on Design & Nature, Rhodes Greece, edited by M.W. Collins and C.A. Brebbia (WIT Press, 2004).

Kornhalls kommentar: “Den här artikeln gick inte genom peer review - vilket Minnich har vittnat om under ed under Dover-rättegången… http://en.wikipedia.org/wiki/Scott_Minnich”

Det ligger nära till hands att tro att Kornhall skriver så här för att slippa ta itu med de vetenskapliga argumenten som Minnich framför. Men återigen tar han Wikipedia som källa, så vad kan man förvänta sig? Minnich sade i rättegången att artikeln inte var peer reviewed, och han talade sanning. Men i rubriken till DI:s lista står “Peer-reviewed & Peer-Edited Scientific Publications Supporting the Theory of Intelligent Design”. Det är väldigt vanligt att konferensartiklar är peer edited, och detta betraktas som en legitim vetenskaplig publicering. Kornhall gör sig skyldig till dubbla måttstockar genom att sätta andra krav för ID-teorin, och han har inte lyckats motbevisa DI:s lista.

Peer reviewed vetenskapliga och filosofiska böcker som stöder ID

W.A. Dembski, The Design Inference: Eliminating Chance through Small Probabilities (Cambridge: Cambridge University Press, 1998).

Michael Behe, Darwin’s Black Box: The Biochemical Challenge to Evolution (The Free Press, 1996).

Charles B. Thaxton, Walter L. Bradley, Roger L. Olsen, The Mystery of Life’s Origin: Reassessing Current Theories (Philosophical Library, 1984, Lewis & Stanley, 4th ed., 1992).

John Angus Campbell and Stephen C. Meyer, Darwinism, Design, & Public Education (Michigan State University Press, 2003)

Guillermo Gonzalez and Jay W. Richards, The Privileged Planet: How Our Place in the Cosmos is Designed for Discovery (Regnery Publishing, 2004).

William Dembski, No Free Lunch: Why Specified Complexity Cannot be Purchased without Intelligence (Rowman & Littlefield Publishers, 2002).

Michael Denton, Evolution: A Theory in Crisis (Adler & Adler, 1985).

Del Ratzsch, Nature, Design, and Science: The Status of Design in Natural Science (State University of New York Press, 2001).

Michael C. Rea, World without Design: The Ontological Consequences of Naturalism (Oxford University Press, 2004).

Här gör Kornhall det lätt för sig. Hans kommentar om alla dessa böcker är kort och gott att ingen är peer reviewed. Var han har fått detta ifrån är en gåta. Det är fel – alla böcker har genomgått peer review, och Kornhall har inte givit oss några skäl att tro annorlunda.

Artiklar som stöder ID i peer reviewed vetenskapliga tidskrifter

Ø. A. Voie, “Biological function and the genetic code are interdependent,” Chaos, Solitons and Fractals, Vol 28(4) (2006): 1000-1004.

Kornhalls kommentar: “Jag kan inte förstå hur den här artikeln som inte är biologi överhuvudtaget kan användas som stöd för ID. Den säger att ursprungsfrågorna är svåra att lösa. Det vet väl alla men det ger inget explicit stöd för ID.”

Voie argumenterar, utifrån Gödels ofullständighetsteorem, för att informationen i levande organismer inte kan härledas från vare sig slump, naturlagar eller fysikaliska eller kemiska principer. Intelligens har inte dessa egenskaper, “därför är det väldigt naturligt att många vetenskapsmän tror att livet snarare är en delmängd [subsystem] av ett Intellekt större än människor”. Att livet bygger på icke-materiella storheter är ett stöd för ID som Kornhall inte har lyckats motbevisa.

John A. Davison, “A Prescribed Evolutionary Hypothesis,” Rivista di Biologia/Biology Forum 98 (2005): 155-166.

Kornhalls kommentar: ”Innehåller inga nya data eller experiment som stöder ID.”

Artikeln handlar om att evolutionen bygger på aktivering av förprogrammerad genetisk information snarare än konvergent (sammanstrålande) utveckling. Detta är ett stöd för ID. Kornhall har inte lyckats motbevisa detta.

M.J. Behe and D.W. Snoke, “Simulating Evolution by Gene Duplication of Protein Features That Require Multiple Amino Acid Residues,” Protein Science, 13 (2004): 2651-2664.

Kornhalls kommentar: “Kommenterar jag i min bok. Inehåller kritik mot en liten del av teoribildningen kring molekylär evolution av proteiner. Sågad artikel som INTE inehåller något stöd för ID.”

Tvärtemot vad Kornhall skriver innehåller artikeln stöd för ID, vilket även Science har uppmärksammat.17 Behe och Snoke visar att det finns specificerad och oreducerbar komplexitet i biologiska system. Behe undersöker om sådan komplexitet kan evolvera. Kornhall har inte lyckats motbevisa detta.

D. A. Axe, “Estimating the Prevalence of Protein Sequences Adopting Functional Enzyme Folds,” Journal of Molecular Biology, Vol. 341 (2004): 1295–1315.

Kornhalls kommentar: ”Återigen inget positivt stöd för ID.”

Jodå, DI:s lista förklarar också hur artikeln stöder ID.18 Axe har dessutom gjort följande uttalande angående artikeln: ” In the 2004 paper I reported experimental data used to put a number on the rarity of sequences expected to form working enzymes. The reported figure is less than one in a trillion trillion trillion trillion trillion trillion. Again, yes, this finding does seem to call into question the adequacy of chance, and that certainly adds to the case for intelligent design.”19 Kornhall har inte lyckats motbevisa detta.

Artiklar som stöder ID i peer reviewed vetenskapliga antologier

W.-E. Lönnig & H. Saedler, “Chromosome Rearrangements and Transposable Elements,” Annual Review of Genetics, 36 (2002): 389-410.

Kornhalls kommentar: ”Innehåller enligt TalkOrigins inga nya data eller stöd för ID. Jag har tyvärr inte kunnat läsa den.”

Det är en review-artikel (vilket framgår av namnet på tidskriften). Att den därför inte innehåller några nya data kanske inte är så konstigt. Den diskuterar befintliga data i enlighet med ID-teorin enligt Behe och Dembski. Kornhall har inte lyckats motbevisa detta.

D.K.Y. Chiu & T.H. Lui, “Integrated Use of Multiple Interdependent Patterns for Biomolecular Sequence Analysis,” International Journal of Fuzzy Systems, 4(3) (September 2002): 766-775.

Kornhalls kommentar: ”Riktigt på vilket sätt den här artikeln är ett stöd för ID mer än att den använder termen specified complexity vet jag inte. Om biologisk evolution handlar den inte.”

Artikeln handlar om specificerad komplexitet, som är en av grundstenarna i ID-teorin. Artikeln ger därmed ID-teorin trovärdighet. Kornhalls svar är ett icke-svar. Varför skulle en artikel behöva handla om biologi för att stödja ID?

M.J. Denton, J.C. Marshall & M. Legge, (2002) “The Protein Folds as Platonic Forms: New Support for the pre-Darwinian Conception of Evolution by Natural Law,” Journal of Theoretical Biology 219 (2002): 325-342.

Kornhalls kommentar: “Återigen inga data och inga observationer utan: We speculate that it is unlikely that the folds will prove to be the only case in nature where a set of complex organic forms is determined by natural law, and suggest that natural law may have played a far greater role in the origin and evolution of life than is currently assumed.”

Artikeln argumenterar för att evolutionen är teleologisk (ändamålsenlig) snarare än darwinistisk och utgör därför ett starkt stöd för ID. Kornhall har inte lyckats motbevisa detta.

D. A. Axe, “Extreme Functional Sensitivity to Conservative Amino Acid Changes on Enzyme Exteriors,” Journal of Molecular Biology, Vol. 301 (2000): 585-595.

Kornhalls kommentar: “Från Talkorigin: Axe (2000) finds that changing 20 percent of the external amino acids in a couple proteins causes them to lose their original function, even though individual amino acid changes did not. There was no investigation of change of function. Axe’s paper is not even a challenge to Darwinian evolution, much less support for intelligent design. Axe himself has said that he has not attempted to make an argument for design in any of his publications (Forrest and Gross 2004, 42).”

Axe har redan svarat på detta: “I concluded in the 2000 JMB paper that enzymatic catalysis entails ‘severe sequence constraints’. The more severe these constraints are, the less likely it is that they can be met by chance. So, yes, that finding is very relevant to the question of the adequacy of chance, which is very relevant to the case for design.”20

Granville Sewell, Postscript, in Analysis of a Finite Element Method: PDE/PROTRAN (Springer Verlag, 1985).

Kornhalls kommentar: “Inte biologi, inga data.”

Sewell jämför den genetiska koden med ett datorprogram och diskuterar hur evolution utan framförhållning omöjligen kan åstadkomma komplexa system. Det här är en matematisk studie av evolutionen, och om Kornhall förkastar den av det skälet måste han också förkasta alla artiklar om kvantitativ populationsgenetik.

Peer edited eller peer reviewed artiklar som stöder ID i vetenskapliga tidskrifter, antologier eller konferenssammanfattningar

Granville Sewell, “A Mathematician’s View of Evolution,” The Mathematical Intelligencer, Vol 22 (4) (2000).

Kornhalls kommentar: “Är inte peer reviewed. Innehåller inga data, är inte biologi… utan en liten filosofisk reflektion.”

Rubriken till denna artikel är “peer-edited or editor-reviewed articles”. Kornhall har inte visat att artikeln inte uppfyller detta. Att artikeln är en “liten filosofisk reflektion” gör den knappast rättvisa. På DI:s sida står följande: “Sewell förklarar att Michael Behes argument mot neodarwinism från oreducerbar komplexitet har stöd av matematik och beräkningsvetenskap, särskilt när den tillämpas på problemet om uppkomsten av ny genetisk information… Han påpekar att erfarenheten lär oss att mjukvara beror på många separata, funktionella, koordinerade delar. Av denna anledning kräver större förbättringar av ett datorprogram i allmänhet tillägg eller modfieringar av hundratals oberoende rader, där förändring av en enstaka rad inte leder till någon förbättring.” Sewell jämför förändringar av mjukvara med förändringar av den genetiska koden och argumenterar för att “förbättringar av det genetiska programmet kräver intelligent framförhållning av en programmerare. Blinda mutationer och selektion är inte tillräckligt för att producera den nödvändiga informationen.”

Fyra artiklar från W. A. Dembski & M. Ruse, eds., DEBATING DESIGN: FROM DARWIN TO DNA (Cambridge, United Kingdom, Cambridge University Press, 2004).

Kornhalls kommentar: “Inga av dessa fyra nedan är som synes ovan Peer reviewed, utan delar av en egen bok som ID-förespråkarna själva satt ihop…”

Uppenbarligen har Kornhall inte läst boken, för den samredigerades av William Dembski och Michael Ruse, som är en ledande kritiker av ID-teorin. Den innehåller också artiklar av flera vetenskapsmän som är kritiska till ID-teorin, inklusive Ken Miller och Francisco Ayala. Det är alltså ingen bok som ID-förespråkare själva har satt ihop.

Scott Minnich and Stephen C. Meyer, “Genetic Analysis of Coordinate Flagellar and Type III Regulatory Circuits,” Proceedings of the Second International Conference on Design & Nature, Rhodes Greece, edited by M.W. Collins and C.A. Brebbia (WIT Press, 2004).

Kornhalls kommentar: “Inte Peer reviewed trots Discoverys påstående att så är fallet. Det är väldigt sällan som konferenssammanfattningar är det.”

Det är lätt att bara påstå att någonting inte är peer reviewed. Vad har Kornhall för stöd för sitt påstående? Artikeln är peer reviewed, vilket var ett krav för att den skulle få presenteras vid konferensen.

MERE CREATION: SCIENCE, FAITH & INTELLIGENT DESIGN (William A. Dembski ed., 1998).

Kornhalls kommentar: “Peer reviewded av William Dembski?...”

Återigen är rubriken “peer-edited or editor-reviewed articles”.

Slutsats

Så hur ska man sammanfatta detta? Discovery Institutes respons är att Kornhalls kommentarer är ytterligt svaga och innehåller mycket felaktig information. Har Kornhall helt sonika hittat på alla anklagelser? Det kan förstås inte uteslutas, men mera troligt är att han faktiskt försökt vara ärlig men undersökt publikationerna för dåligt. Kanske är orsaken att han vill undvika att diskutera sakfrågorna, kanske att han till varje pris vill att ID-teorin ska framstå som pseudovetenskaplig. Kornhall skriver i anknytning till sin genomgång:

“Vad som är väldigt tydligt är att Discovery institute försöker vilseleda sina anhängare enligt känt ID-manér. Man kallar saker för peer reviewed som inte är det. Och just denna typ av beteende borde göra att tänkande personer borde akta sig för Discovery institute och förstå att det är en proagandaorganisation och inte en vetenskaplig sådan.”

Vi har sett att Kornhall har helt fel i sina beskyllningar. Jag tror inte att Kornhall försöker vilseleda någon. Den typen av beskyllningar och debatton leder ingenvart. Men en granskning av artiklarna och av Kornhalls “undersökning” gör kritikens intellektuella och vetenskapliga kollaps så oerhört tydlig – för att använda hans egna ord.

©  CredoAkademin 2008

Källa/fotnot: Författaren till denna artikel har uttryckligen begärt att få vara anonym på grund av risken att bli diskriminerad och få sin karriär som naturvetenskaplig forskare förstörd om namnet publicerades. /Red.Fotnoter:
 1. Altman, Rockefeller U. Biologist Wins Nobel Prize for Protein Cell Research, New York Times, 12 okt 1999. se länk (10 apr 2008).
 2. Tipler, Refereed Journals: Do They Insure Quality or Enforce Orthodoxy?, PCID 2003, vol. 2, http://www.iscid.org/papers/Tipler_PeerReview_070103.pdf (10 apr 2008).
 3. Renard, Peer review, garanti för korrekthet – frågan är bara, är det vetenskaplig eller politisk korrekthet? http://gluefox.com/trov/peer.shtm (10 apr 2008).
 4. Tipler 2003.
 5. Se Tipler 2003.
 6. Peer-Revewed and Peer-Edited Scientific Publications Supporting the Theory of Intelligent Design, http://www.discovery.org/a/2640 (15 apr 2008).
 7. Kornhall, Mats Selanders kritik av min bok, http://perkornhall.se/Evolution/Documents/Selander.htm (15 apr 2008).
 8. Book Manuscript Submissions, Michigan State University Press, http://msupress.msu.edu/editorial_advisory_board.php (15 apr 2008).
 9. Sternberg, Details of Publications Process, http://www.rsternberg.net/publication_details.htm#Process (15 apr 2008).
 10. AAAS Board Resolution on Intelligent Design Theory, http://www.aaas.org/news/releases/2002/1106id2.shtml (15 apr 2008).
 11. Hartwig, The Stricture of Scientific Resolutions, http://www.discovery.org/a/2257 ( 15 apr 2008).
 12. Se not 11.
 13. AAAS Board Resolution Urges Opposition to “Intelligent Design” Theory in U.S. Science Classes, http://www.aaas.org/news/releases/2002/1106id.shtml (15 apr 2008).
 14. U.S. Office of Special Counsel, se länk (15 apr 2008).
 15. Se not 14.
 16. Transworld Research Network, http://www.trnres.com/ (15 apr 2008).
 17. Luskin, Science Plays Politics, but Implies Behe and Snoke (2004) Supports Irreducible Complexity and ID after all, se länk (15 apr 2008).
 18. Se not 6.
 19. West, Scientist Says His Peer reviewed Research in the Journal of Molecular Biology “Adds to the Case for Intelligent Design”, se länk (15 apr 2008).
 20. Se not 19.
© 2006-2017 Apologia, Luntmakargatan 84, 113 51 Stockholm.